Senin, 06 Juni 2011

Soal Bahasa Sunda Kelas X

1. “Para pamiarsa kaom dangu anu mulya “.

Wilujeng tepang deui diana acara, tembang pasundan, anu dipadangkeun ku radio Swara Sunda, kalayan gelombang 105,3 FM di Bandung, sarta biasa midang ti tabuh 10.00 enjing-enjing dugi ka tabuh 11.00.

Wacana diluhur teh mangrupa…

a. Salam pambuka dina siaran c. Acara dina siaran e. Salam panutup dina siaran

b. Bubuka dina siaran d. Panutup siaran

2. “Tembang Pasundan” kecap pasundan asalna tina…

A. Pasundan c. Sundaan e. Sunda-an

B. Sunda d. Pa-sunda-an

3. Dina “Tembang Pasundan” nu diputerkeun teh lagu-lagu…

a. Daerah c. Jawa e. Nasional

b. Sunda d. Kadaerahan

4. “ieu acara teh di asuh ku teh Lilis sareng kang Dadang. Salaku maha biasana, ieu acara teh mangrupa pidangan lagu-lagu POP sunda kiwari. Mangga ka…….

Kang Dadang jeung Teh Lilis disebut…

a. Wartawan c. Penyiar e. Penyair

b. Reporter d. Penyanyi

5. ‘ieu acara teh mangrupa pidangan lagu-lagu POP sunda”.

Lagu-lagu dina kalimah diluhur kaasup kecap rajekan, anu kaasup kana kecap rajekan dwipurwa nyaeta…

a. Dwi murni c. Dwi sasana e. Trilingga

b. Dwi reka d. Dwi purwa

6. Nurutkeun conto dihandap aya sababaraha kecap rejekan, anu kaasup kana kecap rajekan dwipurwa nya eta…

a. Dar-der-dor c. Bobogohan, babarengan e. Punta-penta

b. Cukat-cokot d. Lugas-leungis

7. Ari cengeng mah leutik-leutik oge lada.

Leutik-leutik kaasup kecap rajekan dwimurni nu hartina…

a. Sanajan leutik c. masih leutik e. mani lada

b. Laleutik d. leutik keneh

8. Sakur kecap anu teu acan disopea unsur pangwanguna, disebut…

a. Kecap memet c. Kecap rajekan e. Kontetan

b. Kecap asal d. Kecap rundayan

9. Karangan anu eusina nyaritakeun pangalaman, bisa digolongkeun kana jenis karangan…

a. Deskripsi c. Narasi e. Dongeng

b. Argumentasi d. Eksposisi

10. Carita babad kaasup kana karya sastra wangun…

a. Ugeran c. carita drama e. Farabel

b. Puisi d. Lancaran

11. Carita anu pamohalan, fiktif tur sumberna ku jalan tatalepa disebut…

a. Novel c. Biografi e. Dongeng

b. Carpon d. Otobiografi

12. Dongeng anu nyaritakeun asal-usul kajadian tempat, barang, sasatoan jeung tutuusuhan disebut dongeng…

a. Sasakala c. Fabel e. Legenda

b. Mitos d. Farabel

13. Dua kecap atawa leuwih dihijikeun sarta meiboga harti anu mandiri disebut…

a. Kecap wancahan c. Kecap rajekan e. Kecap rundayan

b. Kecap kantetan d. Kecap asal

14. Dua kecap anu teu bisa dipisahkeun atawa diselapan kecap-kecap sejen disebut…

a. Aneksi c. rakitan anggang e. Satata

b. Compositum d. Babasan

15. Dihandap ieu kaasup kana conto kecap kantetan rakitan dalit, iwal…

a. Rajapati c. Sangu poe e. Panonpoe

b. Gondawesi d. Kacapiring

16. Kecap kantetan anu teu kaasup kana kecap kantetan rakitan anggang (aneksi) nya eta…

a. Sangu poe c. Rajapati e. Bodo alewoh

b. Dahar isuk d. Wajit Cililin

17. Jang Ahmad mah budak ngora keneh tacan oge opat puluh taun buukna geus silalatuan. Silalatuan kecap asalna silalatu anu hartina sarua jeung…

a. Huis c. Kutu e. Sirah

b. Rambut d. Lisa

18. Wangunan anu aya disisi leuweung paragi ngintip sato boroan, bisa oge dipake paniisan, disebut…

a. Pawon c. Karapyak e. Gedogan

b. Karangkeng d. Palalangon

19. Perak : 10 sen, ringgit : 250 sen, satengah : 50 sen.

Jaman baheula mah kuring meuli kurupuk teh kur saringgit hijina teh..… na ari ayeuna robah hargana jadi 200 perak. Saringgit diluhur sarua hartina jeung...

a. 2 perak satengah c. 25 sen e. satelen

b. 250 perak d. 5 sen

20. Si budi keur lalajo ronggeng monyet di alun-alun, teu kanyahoan keur langah, na ari gep teh digegel sukuna ku anak monyet nepi ka geutihan. Anak monyet teh disebutna

a. Pedet c. Menel e. Begog

b. Eneng d. Nanahaon

21. Saprak aya sunami, para pamayang loba nu jadi kuli bangunan ka kota pajar teh sieun aya sunami deui. Kecap pamayang hartina…

a. Juru laden c. Tukang tembok e. tukang kuli di pasar

b. Tukang kuli bangunan d. Tukang ngala laut dilaut

22. Riwayat atawa lalakon hirup hiji jalma dina wangun tulisan nu ditulis ku batur, disebut…

a. Dongeng c. Biografi e. Riwayat hirup

b. Oto Biografi d. Biologi

23. Riwaya thirup anu ditulis ku dirina sorangan tur nyaritakeun kahirupan pribadina, disebut…

a. Sasakala c. Babad e. Biografi

b. Biografi d. Oto Biografi

24. Jejer atawa poko nu dijieun dangding disebut…

a. Guguritan c. Dangding e. Guru wilangan

b. Pupuh d. Guru lagu

25. Sora panungtung diunggal padalisan nu aya dina pupuh, disebut…

a. Pupuh c. Guru lagu e. Gending

b. Dangding d. Guru wilangan

26. Jumlah engang / suku kata dina unggal padalisan disebut…

a. Guru lagu c. Guru wilangan e. Rumpaka lagu

b. Dangding d. Guguritan

27. Pupuh nu lagolong kana pupuh sekar agung, nya eta…

a. Sinom, Dangdanggula, Maskumambang

b. Mijil, Pangkur, Pucung, Wirangrong, Dangdanggula

c. Maskumambang, Sinom, Magatru, Gurisa

d. Kinanti, Sinom, Maskumambang, Durma

e. Kinanti, Sinom, Asmarandana, Dangdanggula

28. Di handap ieu mangrupa pupuh anu kaasup kana pupuh sekar alit, nya eta…

a. Kinanti c. Asmarandana e. Dangdanggula

b. Sinom d. Balakbak

29. Perhatikeun pupuh ieu di handap!

Mun jeung baturna papanggih

Eraeun lamun keur kumpul

Da puguh batur mah rajin

Sabab daria diajar

Pupuh diluhur dina pada lisan kahiji, guru wilangan jeung guru laguna, nya eta…

a. 7 i c. 8 a e. 8 u

b. 8 i d. 8 e

30. Ngomong henteu togmol tapi kujalan tapi kujalan dibalibirkeun disebut…

a. dongeng c. sisindiran e. babasan

b. babasan d. sindir

31. Hiji wangenan sisindiran nu diwangun ku cangkang jeung eusi sastra distukangeun eusi mangrupa tatrucingan (tetbakan) nya eta…

a. Wawangsalan c. Rarkitan e. Rarahulan

b. Paparikan d. Kakawihan

32. Wawangsalan nu teu ka uger ku patokan pupuh nya eta…

a. Bangbalikan lanjaran c. paparikan e. rarakitan

b. Bangbalikan dangding d. guguritan

33. Perhatoskeun wawangsalan dihandap ieu !

1. Teu puguh monyet hideungna

Teu puguh tungtungna

2. Tepi ka leor hejona

Tepi ka antukna

3. Teu beunang ditiru leuweung

Teu beunang dipikasono

4. Teu beunang di mirang sawah

Teu beunang dipika meumeut

Wawangsalan nu kahiji eusina nya eta…

a. Katuk c. Kejo e. Lutung

b. Kaso d. Simeut

34. Wawangsalan nu kahiji jeung katilu nya eta…

a. Lutung jeung simeut c. Katuk jeung simeut e. Katuk jeung kaso

b. Lutung jeung kaso d. Katuk jeung kejo

35. Titenan bagean surat dihandap.

“Sareng Hormat”

Eta bagean teh mangrupakeun…

a. Titimangsa c. Nomer surat e. Kop surat

b. Salam bubuka d. Ngaran alamat

36. Surat teh mangrupakeun alat…

a. Akomodasi c. Komunikasi e. Alat pameungkeut

b. Birokrasi d. Transportasi

37. Perkara nu teu nyampak dina surat pribadi nya eta…

a. Alamat nu dituju c. salam bubuka e. nomor surat

b. Titimangsa d. ngaran nu ngirim surat

38. Rarangken anu ditulis diluhureun lambang aksara dasar, nya eta…

a. Panghulu, pamemet, paneuleung, panglayar, panyekek

b. Panyulu, panyakra, panyilu

c. Paneleng, panolong, paneuleung

d. Panyuku, panglayar, pameleng, panolong

e. Panghulu, paneleng, panolong, paneuleung

39. Aksara sunda ngalagena “ ka, ca, na “ nya eta...

a. ……. c. ……….. e. ……….

b. ……. d. ……….

40. Aksara vokal sunda “ a, i, u “ nya eta….

a. ……. c. ……….. e. ……….

b. ……. d. ……….

I. Jawab kujawaban anu singket tur jelas, kalawan bener !

1. Tarjemahkeun pribahasa dihandap ieu tina basa sunda kana basa Indonesia !

a. Kawas cai dina daun taleus.

b. Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok.

2. Jelaskeun kecap kontetan !

a. Rakit dalit (compositum)

b. Rakit anggang (aneksi)

Masing-masing jeung contona.

3. Tulis aksara sunda.

Aksara suara / aksara hirup nu disebut hurup vokal sunda !

4. Naon bedana nyaritakeun pangalaman jeung nyaritakeun dongeng, cek pamahaman hidep !

5. Tulis minimal 10 aksara sunda ngalagena cacakan sunda asli !

Soal TIK Multi Media

1. Penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi dan video dengan alat/tool, adalah pengertian dari…

a. M.S. Power Point c. Multimedia e. Windows Media Player

b. Burning Tool d. Multimedi Player

2. Dibawah ini yang bukan merupakan format gambar tipe file gambar dalam komputer…

a. Gif c. BMP e. TIFF

b. JPEG d. MPEG

3. Kepanjangan dari JPEG, adalah…

a. Joint Photo Experts Group c. Joint Photographic Experts Graphic e. Joint Photo Experts Graph

b. Joint Photographic Experts Group d. Joint Photo Experts Graphic

4. Sedangkan kepanjangan dari GIF adalah…

a. Graphics Interchange Fort c. Group Interaktif Formated e. Group Interchange Format

b. Graphic Interaktif Format d. Group Interchange Formated

5. Photo Studio5 adalah salah satu aplikasi…

a. Grafis c. edit photo e. burning CD

b. Drawing d. edit video

6. RGB dalam setiap pengeditan photo, yang berarti warna dasar photo. Singkatan dari apakah RGB…

a. Red Green Brown c. Red Green Black e. Red Green Blue

b. Red Grey Blue d. Red Grey Blak

7. Pixel atau Piksel adalah…

a. Sebuah titik terkecil dalam sebuah gambar grafis yang dihitung per inci

b. Element kecerahan gambar/photo

c. Element standar format file gambar

d. Tampilan photo ketika diperkecil

e. Ukuran besar- kecilnya sebuah gambar/photo

8. Jika kamera digital bertuliskan 10 Megapixel, maka dapat diartikan bahwa…

a. Kamera tersebut dapat mengampil photo dengan 10 x zoom

b. Kamera tersebut berkekuatan 10 x lipat

c. Kamera teresbut beresolusi 10 megapixel

d. Kamera tersebut menghasilkan photo 10 mega byte

e. Kamera tersebut menghasilkan 10 photo otomatis sekali klik

9. Urutan data yang benar dari terkecil sampai terbesar, adalah…

a. Byte, kilo byte, mega byte, giga byte, tera byte

b. Byte, kilo byte, tera byte, giga byte, mega byte

c. Byte, kilo byte, mega byte, tera byte, giga byte

d. Mega byte, kilo byte, giga byte, tera byte, byte

e. Mega byte, kilo byte, byte, giga byte, tera byte

10. Untuk menggabungakan photo, photo-photo tersebut disarankan mempunyai…

a. Ukuran besar yang sama c. Kecerahan yang sama atau mirip e. Photo yang sama

b. Pixsel yang sama atau minimal mendekati d. Backgruond yang mirip

11. Resolusi photo ditentukan dengan…

a. Byte c. mega byte e. giga byte

b. Pixel d. mega pixel

12. Format gambar ini dapat diterima pada hampir semua program-program komputer, baik yang berbasis Windows maupun Apple Macintosh

a. GIF c. BMP e. PNG

b. JPEG d. Bitmap

13. Dibawah jenis format file audio standar suara de-facto di Windows, adalah…

a. MP3 c. WMA e. AAC

b. WAP d. MIDI

14. Format file audio standar dalam ponsel adalah…

a. MP3 c. WMA e. AAC

b. WAP d. MIDI

15. Secara sederhana pengertian Analog dan Digital, adalah…

a. Kuno dan Moderen c. Murah dan Mahal e. Pita dan Piringan

b. Manual dan Otomatis d. Jarum dan Angka

16. Dibawah ini yang bukan software/aplikasi pengedit photo…

a. Photoshop c.PhotoScape e. Photo Bucket

b. Photo Funia d. PhotoShine

17. Selec tool dalam PhotoStudio 5 digunakan untuk…

a. Mewarnai photo d. Menghapus sebagian photo

b. Memotong photo didaerah yang diinginkan e. Menambah photo

c. Mengganti background

18. Sedang Clone tool digunakan untuk…

a. Memindahkan photo

b. Menganti backround photo

c. Menduplikat seluruh atau sebagian photo

d. Mencerahkan seluruh atau sebagain photo

e. Memperhalus photo

19. Teknologi pemrosesan sinyal elektronik mewakilkan gambar bergerak. Adalah pengertian dari…

a. Audio c. Audio Video e. Video editing

b. Audio Visual d. Video

20. Kepanjangan dari MPEG adalah…

a. Moving Photo Experts Group

b. Moving Picture Experts Group

c. Moving Photographic Experts Group

d. Moving Photographic Experts Graphic

e. Moving Picture Experts Graphic

21. Dalam Windows Movie Maker, import picture berfungsi untuk…

a. Menambahkan photo/gambar d. Menambahkan kata pembuka

b. Menambahkan Video e. Menambahkan effect photo

c. Mengambil photo dari komputer

22. Dibawah ini merupakan media penyimpan data yang paling kecil kapasitasnya, adalah…

a. Falshdisk c. DVD e. Hardisk eksternal

b. CD d. Disket

23. Kapasitas CD, diartikan dalam durasi dan maximal menyimpan data. Biasa tertera dipemukaan CD dengan tulisan…

a. 80 Min/800 Mb c. 70 Min/700 Mb e. 70 Min/750 Mb

b. 80 Min/700 Mb d. 70 Min/800 Mb

24. Keuntungan menyimpan data kedalam bentuk CD, adalah…

a. Praktis c. kapasitas besar e. tahan lama

b. Anti virus d. mudah digunkanan

25. Pernyataan yang benar perbedaan antara pengertian CD R dan CD Rw…

a. CD R besifat permanent, CD Rw tidak

b. CD Rw bersifat permanent, CD R tidak

c. CD R lebih besar kapsitanya dari pada CD Rw

d. CD Rw lebih praktis dibandingkan CD R

e. CD R lebih cepat rusak dari pada CD Rw

26. Salah satu software pembakar CD yang sering digunakan, adalah…

a. Window Movie Maker c. Real Player e. Nero

b. CD converter d. Video Maker

27. Kepanjangan dari DVD yang umum disebut oarang…

a. Delayed Very Delayed c. Digital Versatile Disc e. Disc Video Digital

b. Digital Video Disc d. Digital Visual Disc

28. Kapasitas maximum DVD adalah…

a. 700 Mb c. 16 Giga e. 4,7 Giga

b. 80 Min d. 8,2 Giga

29. Keunggulan membakar CD dengan pilihan Make Data CD, adalah…

a. Jika memasukan file musik bisa di-play langsung di player VDC/DVD

b. Dapat memasukan data yang lebih dari 700 Mb

c. Dapat copy paste-kan ke komputer

d. Dapat memasukan berbagai macam jenis data

e. Praktis, karena tinggal meng-copy paste-kan data dari komputer ke CD

30. Batas garis kuning dalam Nero ketika memasukan data untuk di Burning, berarti…

a. Batas akhir kapasitas CD d. Garis batas durasi waktu

b. Batas akhir yang disarankan memasukan data e. Garis batas minimal kapasitas data

c. Garis batas pembakaran data

31. Jika CD Room (pembaca CD) dikomputer tertera tulisan DVD Room RW, maka CD/DVD Room tersebut…

a. Bisa membakar CD, membaca CD dan DVD tetapi tidak bisa membakar DVD

b. Hanya bisa membakar DVD, tapi tidak bisa untuk CD

c. Hanya bisa membakar dan DVD, membaca CD tetapi tidak bisa membakar CD

d. Hanya bisa membaca DVD saja, tetapi bisa membakar CD

e. Bisa membakar CD, DVD, juga bisa membaca CD dan DVD

32. Tanda + Add dalam Nero berfungsi untuk…

a. Menambahkan data yang akan diburning d. Menambah kapsitas CD

b. Menghapus data di CD e. Menghapus data yang sudah masuk

c. Mengetahui kapasitas data dari komputer

33. Media penyimpan data yang paling praktis adalah…

a. Hardisk eksternal c. Flashdisk e. CD RW

b. DVD dan Blue ray yang bekapasitas besar d. Hardisk

34. Berikut ini tanda proses burning sudah selesai, adalah…

a. CD/DVD keluar sendiri dari Room d. Tampil tulisan “Next”

b. Bertuliskan “Proses Burn Error” e. Komputer me-restar sendiri

c. CD/ DVD sudah penuhi kapasitas

35. Dibawah ini yang bukan format file Video, adalah…

a. WMV c. WMA e. MPEG

b. AVI d. 3GP

36. Sebuah multimedia container format yang ditetapkan oleh Third Generation Partnership Project. Adalah pengertian dari format Video…

a. MPEG c. Real Video e. AVI

b. 3GP d. Flash Video

37. Berikut adalah bukan perbedaan mem-burning Audio musik di CD foramt CD Audia dan MP3…

a. Format CD Audio dihitung dengan durasi MP3 dengan Mega Byte

b. Format CD Audio lebih sedikit Format MP3 bisa sampai ratusan lagu

c. Format CD Audio tidak bisa di-copy kan ke komputer, format MP3 bisa

d. Format CD Audio lebih cepat selesai dalam proses pembakaran/Burning dari pada format MP3

e. Format CD Audio lebih telat selesai dalam proses pembakaran/Burning dari pada Format MP3

38. Resolusi maximun yang diberikan monitor komputer adalah…

a. 1024 x 1024 c. 1024 x 768 e. 1024 x 2500

b. 1024 x 800 d. 1024 x 600

39. Megapixel berasal dari gabungan kata "mega" yang menunjukkan satuan juta, dan pixel yang bermaksud titik elemen gambar (English = Picture Element). Jadi singkatnya megapixel berarti …

a. Sejuta titik elemen gambar

b. Suatu gambar digital dibentuk oleh ribuan titik

c. Element-element gambar

d. Representasi sebuah titik terkecil

e. Ujung tertinggi skala resolusi

40. Keuntungan menyimpan data di CD, adalah…

a. Prakstis c. berkapasitas besar e. anti virus

b. Murah dan Mudah d. anti pembajakan